Ar valstybė gebės užtikrinti konstitucijoje įtvirtintą  normą,
gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje?

           Didėjant visuomenės nepasitenkinimui dėl oro taršos nemaloniais kvapais gyvenamoje aplinkoje, Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis sudarė darbo grupę šiai problemai spręsti. Į darbo grupę pakvietė ir Lietuvos Žaliojo aljanso (toliau – LŽA) pirmininko pavaduotoją doc. dr. Justiną Rimą.

         Pasitarimo metu darbo grupei buvo nustatyti tikslai:

  • sumažinti didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore;
  • pateikti siūlymus užtikrinant efektyvią kvapų kontrolę gyvenamos aplinkos ore.

      LŽA, atsižvelgdama į visuotinės gerovės ir valstybės darnios plėtros politikos įgyvendinimą, pateikė savo nuomonę ir pasiūlė:

  1. Ūkio subjektams,vykdantiems ūkinę veiklą, nuo 2020 iki 2027 metų taikyti didžiausią leistiną kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore ne didesnę kaip 5 europiniai kvapo vienetai,o nuo 2027 metų– 2 europinius kvapo vienetus. Ūkio subjektams numatyti pereinami laikotarpiai leidžia tinkamai pasiruošti naujų kvapo normų įgyvendinimui.
  2. Ūkio subjektams, planuojantiems vykdyti ūkinę veiklą, taikyti didžiausią leistiną kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore ne didesnę kaip 2 europiniai kvapo vienetai. Šią kvapo koncentracijos ribinę vertę taikyti nuo 2019 metų. Įgyvendinant šią kvapo koncentracijos ribinę vertę, reikia tiek ūkio subjektams, tiek ir kontroliuojančioms institucijoms daugiau dėmesio skirti planuojamai ūkinei veiklai, ruošiant ir tvirtinant  teritorinių planavimo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus bei išduodant leidimus ūkinei veiklai ir objektų statybai. 
  3. Siekiant efektyviau vykdyti ūkinių subjektų taršos šaltinių kontrolę siūlome paruošti ir patvirtinti išmetamo kvapo normatyvo apskaičiavimo tvarką, bei įstatyminį aktą aiškiai reglamentuojantį taršos šaltinių kontrolę.
  4. Siūlome Sveikatos apsaugos ministerijai inicijuoti tarpžinybinę darbo grupę ir išnagrinėti

      planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimui priimtus įstatymus ir poįstatyminius aktus bei jų taikymą praktikoje, nustatant kokiais naujais reikalavimais juos papildyti, įgyvendinant efektyvesnę oro taršos kvapais kontrolę.

  1. Siekiant optimizuoti kvapų kontrolės procesą, mažinant tarpžinybinį dubliavimą ir didinant konkrečios žinybos atsakomybę už oro kokybę, siūlome Sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti vykdomos kvapų kontrolės funkcijos perdavimą Aplinkos ministerijai, kuri vykdo oro taršos kontrolę. 
  2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paruoštos kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, reglamentuojančios gaunamų skundų nagrinėjimą, LŽA nuomone yra neefektyvios ir didina bendrą administracinę naštą. Siūlome iš esmės keisti kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos taisykles, mažinant kontroliuojančių institucijų administracinę naštą ir kontrolės terminus.

 

LŽA info