Lietuvos žaliasis aljansas aktyviai dalyvaus įgyvendinantlietuvos darnaus vystymosi strategiją

Lietuvos žaliojo  aljanso (LŽA)  vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra dalyvauti Lietuvos darnaus vystymosi strategijos  formavime, teikiant sprendimų projektus tiek atstovaujančios, tiek ir vykdančios valdžios atstovams. Taip pat vertinti ir reikšti nuomonę dėl priimamų aplinkosauginių sprendimų.

Dėl Lietuvos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo šių metų lapkričio mėnesį LŽA tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas ir tarybos pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku. pasitarimo metu buvo pasikeista nuomonėmis dėl kylančių problemų,  įgyvendinant nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, ir buvo sutarta dėl bendradarbiavimo, ruošiant įstatymų ir poįstatyminių aktų projektus. Taip pat sutarta, kad LŽA atstovas nario teisėmis dalyvaus Aplinkos ministerijos kolegijos posėdžiuose.

Ministras K. Navickas LŽA atstovus informavo apie ministerijos vykdomą institucinę reformą, artimiausius spręstinus uždavinius atliekų tvarkymo srityje, apie vykdomus vystomojo bendradarbiavimo projektus bei darnaus vystymosi spręstinus klausimus. Doc. dr. J. Rimas pasidalino su ministru informacija, kad nėra horizontalaus bendradarbiavimo tarp Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų, sprendžiant aplinkosauginius klausimus , dėl ko nukenčia priimamų sprendimų efektyvumas. Taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo tobulinimo.

LŽA info